วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการให้บริการได้มาตรฐาน  ส่งเสริมงานแพทย์แผนไทย  มีภาคีเครือข่ายสุขภาพ  มุ่งสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วงเข้มแข็ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วงมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการให้มีมาตรฐาน ร่วมกับพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพครอบคลุมแบบองค์รวม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรในชุมชน ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้ได้มาตรฐาน สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น